Escudo de Gorbeako Gurutzea Athletic Club

Gorbeako Gurutzea Athletic Club

2020KO Argazki lehiaketa (25. urteurrena) / Concurso fotográfico año 2020 (25 aniversario)

viernes, 10 de enero de 2020

2020KO ARGAZKI LEHIAKETEA

Argazki lehiaketa honetan edozein pertsonak hartu leike parte eta honen helburua datorren urteko egutegia egitea da.

Gaia Athletic Club-a izango da eta familia zurigorria eta Athletic-en inguruko edozein argazki izango da baliogarria.

LEHIAKETEAREN OINARRIAK

Argazki lehiaketara argazkien aurkezpena.

Parte hartzaile bakotxak gura beste irudi aurkeztu leikez. Originalak eta argitaratu bakoak izan behar dira. Zuri-baltzean zein koloretan onartuko dira argazkiok eta formatu horizontala edo laukiduna (1x1) euki behar dabe. Ez da argazkirik onartuko formatu panoramikoan.

Argazkiak euskarri digitalean aurkeztu behar dira .jpg edo .bmp formatuan aukeratutako gaiaren izenagaz. Erresoluzinoa gitxienez 300 dpi-ko (pixel/hazbete). Bereizmena izango dau. Gehienezko argazkiaren tamainua 10Mb-koa izango da, eta gutxi gorabeherako tamaina 40X40cm edo 40X30cm-koa izango da. Argazkiok helbide honetara bialduko dira: iker_zamakona@hotmail.com.

Argazkietan ikutuak egin ahal izango dira kalidadea hobetzeko filtro globalak apliketako badira (distirea, kontrastea...). Ezin izango da operadore globalik aplikau, ostera, elementuak gehitu edo kentzeako, edo hainbat argazki nahastu eta osaera originala aldatzeko.

Argazkiak posta elektronikoz bialdu behar dira. Irudiari izenburua jarriko jako, gai bat. Mezu elektronikoaren testuan, irudiaren gaia jasoko da, eta lehiakidearen datu personalak zehaztuko dira (izen-abizenak, NANa, helbidea, helbide elektronikoa eta telefono zenbakia). Horrezaz gainera, lehiaketara aurkeztu dan irudia non atera dan adierazo beharko da (lekua, parajea, helbidea, herria...).

Aurkezteko epea.

Argazkiak aurkezteko atzen eguna 2020ko abenduaren 18a izango da, barikua, 13:00etan.

Argazkiren bat epez kanpo aurkeztu ezkero ez da lehiaketan onartuko.

Epaimahaia.

Epaimahaia Zuzendaritza Batzordeko hiru kidek eta Zuzendaritzeak izentautako argazkigintzan aditua dan persona batek osotuko dabe.

Lehiaketearen emoitzak saritutakoai jakinarazoko jakiez.

 

Sariak.

Emongo diran sariak hurrengoak izango dira:

Lehenengoa: 300 euro eta argazkia datorren urteko egutegian ipintea.

3 accésit: 50 euro bakotxari.

Epaimahaiak argazkiak maila nahikorik ez daukiela eretxi ezkero, emon barik itxi ahal izango ditu sari batzuk edo sari guztiak.

Argazkien argitaratzea.

Aurkezten diran argazkiak www.athleticgorbea.com webgunean argitaratuko dira.

Oinarrien onarpena.

Parte-hartzaileek aurkeztutako obrak eurek egin dabezala garantizauko dabe eta originalak dirala, baita be hirugarrenek ez daukiela horreen inguruko eskubiderik. Gainera, norberaren irudirako eskubideakaitik egin leikiezan edozein erreklamazinoren erantzule izango dira.

Lehiaketan parte hartzeak oinarri guzti-guztiak onartzea dakar.

CONCURSO FOTOGRÁFICO AÑO 2020

Este concurso de fotografía está abierto al público en general. El objeto es la realización del calendario del año que viene.

La temática será el Athletic Club, entrando a concurso cualquier fotografía referida al mundo zurigorri.

BASES DEL CONCURSO

Presentación de las imágenes objeto del concurso.

Cada concursante podrá presentar las imágenes que considere oportunas, originales e inéditas. Se admitirá en blanco y negro o en color y su formato será horizontal o cuadrado (1x1). No se admitirá ninguna fotografía en formato panorámico.

Se presentarán en soporte digital .jpg o .bmp, con el nombre del lema elegido, con una resolución mínima de 300 dpi (píxeles/pulgada) en máx. 10Mb, y tamaño aproximado de 40X40cm ó 40X30cm y se remitirán a la siguiente dirección de correo electrónico: iker_zamakona@hotmail.com.

Se permite el retoque de las fotografías cuando sea para aplicar filtros globales que mejoren su calidad (brillo, contraste…). No está permitido, sin embargo, aplicar operadores globales para añadir o eliminar elementos, mezclar varias fotos o modificar su composición original.

Se enviarán desde un correo electrónico y las imágenes enviadas tendrán como título un lema. En el texto del correo electrónico vendrá recogido el lema de la imagen y se especificarán los datos personales del concursante (nombre, apellidos, DNI, domicilio, correo electrónico y teléfono), y la localización de la imagen (lugar, paraje, dirección, municipio…) presentada al concurso.

Plazo de presentación.

La fecha límite de entrega de los trabajos será el viernes 18 de diciembre de 2020 a las 13:00 horas.

La presentación de una imagen fuera de plazo implicará su no admisión a concurso.

Jurado.

El Jurado estará compuesto por tres miembros de la Junta Directiva y por una persona del ámbito de la fotografía designada por la Junta.

Los resultados del concurso se notificarán a quienes hayan resultado premiados.

Premios.

Los premios que se otorgarán serán los siguientes:

Primero: 300 euros y la colocación de la imagen premiada en el calendario del año 2020.

3 accésit: 50 euros cada uno.

En caso de que el Jurado considerase que no se alcanza el nivel deseado en las fotografías, podrá declarar el o los premios desiertos.

Publicación de las fotografías.

Las fotografías presentadas serán publicadas en la web www.athleticgorbea.com.

Aceptación de las bases.

Las personas participantes se responsabilizan de la autoría y originalidad de las obras presentadas, así como de que no existan derechos de terceros sobre las mismas, y de cualquier reclamación que por derechos de imagen pudiera formularse.

El hecho de participar implica la aceptación íntegra de todas y de cada una de las bases.